اسداله کیانی هرچگانی

تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) شماره نظام پزشکی: 57131

مدارک تحصیلی

۱۳۸۱/۰۶/۳۱
تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

۱۳۷۵/۰۳/۰۱
دکترای حرفه‌ای پزشکی

 

شماره نظام پزشکی: ۵۷۱۳۱

X