علی اکبر مسافری

دکترای حرفه‌ای پزشکی

موسس درمانگاه بهار اندیشه

مدارک تحصیلی

۱۳۷۴/۱۲/۰۱
دکترای حرفه‌ای پزشکی

شماره نظام پزشکی: ۵۵۶۸۷

X