محمد مهدی بدیعی

تخصص روان‌پزشکی شماره نظام پزشکی:57017

تخصص روان‌پزشکی

مدارک تحصیلی

۱۳۸۳/۰۷/۰۱
تخصص روان‌پزشکی

۱۳۷۵/۰۳/۰۱
دکترای حرفه‌ای پزشکی
X